BOD&COD

מכשירים לבדיקות מי שפכים לאיתור זיהומים ביולוגיים וכימיים.

ערכים הנמדדים ביחידות של מיליגרם לליטר.

נמצאו 14 מוצרים בציוד למעבדות BOD&COD